Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Hedge funds - Beleggers academy

 

Wat is een hedge fund?

Hedge funds zijn beleggingsfondsen. Maar anders dan bij ‘gewone’ beleggingsfondsen, gebruiken hedge funds meer strategieën om rendement te halen. Gewone beleggingsfondsen beleggen volgens een vergelijkende index, de benchmark. Het doel van de fondsbeheerder is hier om een rendement te halen dat beter is dan dat van de benchmark. Hij kan dus alleen rendement halen in een stijgende markt. Dit wordt ook wel het innemen van een long-positie genoemd. Gewone beleggingsfondsen worden daarom ook wel long-only-fondsen genoemd.

Hedge funds hebben een ruimer beleggingsbeleid dat de fondsbeheerder meer vrijheid geeft om rendement proberen te halen. De nadruk ligt namelijk op het behalen van een absoluut positief rendement en niet zozeer op het beter presteren dan een index. Hij kan bijvoorbeeld ook short gaan Bij short gaan verkoopt een belegger een beleggingsproduct dat hij of zij op dat moment niet bezit. Of hij kan gebruik maken van derivaten (afgeleide producten zoals opties, futures, swaps en forwards) ter bescherming van het kapitaal. Hedge funds maken ook veelal gebruik van een hefboomeffect (zie hieronder) waardoor het fonds leningen kan aangaan om beleggingen te financieren die het interessant vindt. Kortom, hedge funds zorgen voor een grotere spreiding van uw beleggingsportefeuille en kunnen hierdoor meestal voor een positief effect zorgen op de risico-rendementsverhouding.

Wat u moet weten over hedge funds

Hedge funds vallen onder de categorie complexe beleggingsproducten. Het is dus belangrijk dat u zich goed informeert, vooraleer u in een hedge fund investeert.

 1. Lees eerst de informatie over beleggingsfondsen

  Er zijn een aantal zaken die bij hedge funds hetzelfde zijn als bij ‘gewone’ beleggingsfondsen, zoals het hebben van een EBI en een prospectus. Ook kunnen ze open-ended of closed-ended zijn.

 2. Let op de bèta

  De prijs van een hedge fund is gevoeliger voor bewegingen van de markt dan de prijs van een gewoon beleggingsfonds. Die gevoeligheid wordt uitgedrukt in de bèta. De bèta van een hedge fund geeft aan hoe de prijs van dat hedge fund beweegt vergeleken met een benchmark. Waarbij de bèta van de benchmark 1 is. Is de bèta van het hedge fund hoger dan 1, dan doet het hedge fund het extra goed in stijgende markten. Maar andersom geldt natuurlijk ook: het doet het extra slecht in dalende markten. Hoe hoger de bèta van het hedge fund is, hoe gevoeliger het hedge fund is voor bewegingen van de markt.

 3. Het doel van de meeste hedge funds: absolute return

  Veel hedge funds hebben het doel om absoluut rendement (absolute return) te halen, hoe de marktomstandigheden ook zijn. De meeste long-only-fondsen richten zich juist op relatief rendement (relative return), zij willen de benchmark verslaan. Een absolute-return-fonds wil grote verliezen beperken. Het maakt hiervoor gebruik van derivaten waarmee hij een bepaalde bescherming geeft aan de onderliggende beleggingen. De fondsbeheerder accepteert dat hij hierdoor niet vol kan profiteren van een stijgende markt.

  Absolute return
 4. Een belangrijke strategie van hedge funds: short-selling

  Hedge funds hebben de mogelijkheid om short te gaan (short-selling). Gewone beleggingsfondsen hebben die mogelijkheid niet, zij beleggen alleen long-only. Door short te gaan, kan een hedge fund ook in dalende markten rendement halen. 

  Hoe werkt short-selling? Verwacht de fondsbeheerder van een hedge fund geen goede prestaties van een bepaald aandeel, dan kan hij besluiten in dat aandeel short te gaan. Hij leent dan voor een bepaalde periode aandelen en verkoopt deze meteen weer. Hij verkoopt dus aandelen die hij niet werkelijk bezit (short). Daalt in de short-periode de prijs van het aandeel, dan kan de fondsbeheerder de aandelen voor een lagere prijs kopen dan waartegen hij ze eerder heeft verkocht. Hij betaalt op die manier de geleende aandelen terug én maakt winst op de aandelen. Maar komt zijn verwachting niet uit en stijgt de prijs van het aandeel, dan maakt hij verlies. Hij moet dan de aandelen tegen een hogere prijs kopen dan waartegen hij ze eerder heeft verkocht. De fondsbeheerder hoeft short-posities niet werkelijk in te nemen, hij kan deze ook met derivaten (opties en futures) nabootsen.

 5. Kosten van hedge funds

  De mogelijkheid om verschillende strategieën te gebruiken, maakt dat de kosten van een hedge fund vaak hoger zijn dan de kosten van een gewoon beleggingsfonds. De beheerkosten zijn meestal een vast percentage van het beheerd vermogen van het hedge fund. Daarnaast kan de fondsbeheerder van een hedge fund een resultaatafhankelijke vergoeding berekenen. Het doel van deze resultaatafhankelijke vergoeding is dat de beheerder samen met de beleggers deelt in het succes. Hij zal extra zijn best doen om een zo hoog mogelijk rendement te halen. In ruil voor die inspanning levert de belegger een stukje van het rendement in. Resultaatafhankelijke vergoedingen van hedge funds liggen meestal tussen 5% en 20% van het positieve rendement op jaarbasis.

 

Voordelen van beleggen in hedge funds

Hedge funds bieden een aantal voordelen, vergeleken met gewone beleggingsfondsen:

 • Meer spreiding van de hele beleggingsportefeuille. Deze vorm van spreiding kan het negatieve effect van een dalende markt op uw hele beleggingsportefeuille verkleinen.
 • Het rendement is minder afhankelijk van de marktomstandigheden door het gebruik van absolute-return-strategieën
 • Er is mogelijkheid om te profiteren in een stijgende en ook in een dalende markt, door het gebruik van long- en short-posities.

Nadelen van beleggen in hedge funds

Naast de algemene risico’s van beleggen, brengt beleggen in hedge funds de volgende risico’s met zich mee:

 • Hedge funds kunnen gebruikmaken van hefboomproducten (opties en futures) en van short-selling. Ze kunnen ook geld bijlenen om een investering in een bepaalde positie te vergroten (‘leverage’). Door dit zogenoemd ‘hefboomeffect’ kan ingespeeld worden op kleine prijsverschillen tussen beleggingsproducten. De risico’s die individuele hedge funds nemen, kunnen daardoor groter zijn dan de risico’s van gewone beleggingsfondsen.\

 • Hedge funds kennen vaak een minder goede liquiditeit; ze zijn niet altijd dagelijks verhandelbaar. En de fondsbeheerder kan het hedge fund in bepaalde situaties zelfs sluiten. U kunt uw belegging in het hedge fund dan niet verkopen.  

 • De kosten van hedge funds zijn niet altijd duidelijk door het gebruik van een resultaatafhankelijke vergoeding, vaak met verschillende voorwaarden. De beheerkosten zijn daarnaast vaak hoger dan de beheerkosten van gewone beleggingsfondsen.

 • De beleggingen van hedge funds kunnen ingewikkeld en niet-transparant zijn, omdat de portefeuille niet is gebaseerd op een benchmark. Voor u als particuliere belegger is het moeilijk te bepalen waarin hedge funds beleggen.

 • U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

 • Zorg dus dat u zoveel mogelijk weet van een hedge fund voordat u er in belegt.

 

De risico’s van hedge funds:

 • Liquiditeitsrisico:
  De beleggingen in hedge funds zijn doorgaans weinig liquide. De termijn tussen de verkoop van de rechten van deelneming in het hedge fund en de creditering van de verkoopopbrengst kan variëren van een aantal weken tot verscheidene maanden, afhankelijk van het geselecteerde product.

 • Kredietrisico:
  Risico dat ontstaat als de onderneming waarin belegd wordt, failliet gaat of als de kredietrisicopremies stijgen. Dit geldt vooral voor hedge funds die gebruikmaken van Equity Hedge long-, short- en Event Driven-strategieën.

 • Transparantie:
  Een belangrijke risicofactor is het ontbreken van transparantie inzake het beleggingsbeleid. Hedge funds zijn doorgaans gevestigd in landen waar weinig tot geen toezicht wordt uitgeoefend door een autoriteit, waardoor ze veel meer blootstaan aan risico’s als fraude, niet-naleving van de beleggingsstrategie en het in gevaar brengen van de financiële structuur.

 • Marktrisico:
  Het risico dat een hedge fund in waarde daalt door een neergaande beweging van de markt.

 • Volatiliteitsrisico:
  Hedge funds die actief met derivaten werken, kunnen sterk worden geraakt door een stijging van de volatiliteit (bewegingen in de koersen). Hierdoor stijgen de risicopremies, met verhoogde kosten voor de uitvoering van de beleggingsstrategie tot gevolg.

 • Tegenpartijrisico:
  Dit is het risico dat de tegenpartij haar verplichting niet kan nakomen. Hedge funds die gebruikmaken van ‘overthe-counter’- derivaten (derivaten op maat), moeten selectief zijn met welke tegenpartij ze zakendoen. Een winstgevende beleggingspositie draait immers uit op verlies als de tegenpartij haar verplichting niet kan nakomen. Daarenboven is het bevestigd dat er meer risico’s zijn voor hedge funds in landen waar weinig toezicht is.
 

Kosten en belastingen op hedge funds:

 • Taks op beursverrichtingen (TOB):
  De meeste fondsen zijn onderworpen aan een beurstaks wanneer deelbewijzen verkocht worden.

 • Roerende voorheffing op dividenden:
  Geldt voor dividenden van distributieaandelen. U moet roerende voorheffing betalen op uw ontvangen dividenden in België.

 • Bewaarloon:
  De kost van bewaring van een instrument op een effectenrekening.

 • Instap –en uitstapkosten:
  Eenmalig en uitgedrukt in een percentage van het kapitaal dat u belegt (n.v.t. wanneer deelbewijzen weer worden verkocht).

 • Hedge fund managerloon:
  De kost om hun expertise toe te passen om een absoluut rendement te genereren (management fee + performance fee) kan hoog zijn. In ruil voor het toe passen van hun expertise vragen hedge funds in de meeste gevallen zowel een management fee en een performance fee. De management fee is een vast percentage van het geïnvesteerde bedrag. De performance fee is een percentage op de winst van het jaar die u afstaat aan het hedge fund. In de meeste gevallen wordt de performance fee pas aangerekend wanneer een bepaalde hoeveelheid winst gemaakt is.

 • Lopende kosten:
  Onder de lopende kosten vallen onder andere de beheerscommissie en prestatiecommissie. Deze kosten dient u niet te betalen bij de aankoop van het fonds, maar worden (jaarlijks) afgehouden van het rendement.

 • Belasting op de meerwaarde:
  Indien in een fonds meer dan 10% (25% voor aankopen voor 01/01/2018) belegd wordt in schuldvorderingen, dan wordt de meerwaarde belast aan het roerende voorheffing tarief (ook gekend als Reynderstaks).
Voor een recent overzicht van onze standaard kosten en belastingen kunt u onze tarieven raadplegen.

Beleggen bij ABN AMRO Private Banking België

ABN AMRO

Discretionair Vermogensbeheer

Uw vermogensbeheerder begeleidt u bij elke keuze die u maakt. 

 • Een team van ervaren experten belegt voor u 
 • Keuze uit meerdere mandaten, passend bij uw wensen en doelen
Meer informatie
ABN AMRO

ESG Fondsen mandaat

Een portefeuille die uitsluitend bestaat uit ESG beleggingsfondsen van verschillende, zorgvuldig uitgekozen fondsenbeheerders.
Ontdek het ESG Fondsen Mandaat
ABN AMRO

Zelfstandig beleggen

U wilt graag zelfstandig bepalen waarin u belegt.

 • U maakt zelf uw beleggingskeuzes 
 • Keuze uit aandelen, beleggingsfondsen, ETF's en complexe producten
Meer informatie