Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Depositogarantiestelsel

Garantieregelingen bij ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Belgische en Nederlandse wetgeving kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel. Deze garantieregelingen zorgen ervoor dat uw tegoeden bij ABN AMRO tot een maximum bedrag worden vergoed als de bank niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

U komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als:

 • uw bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel en
 • het product onder het depositogarantiestelsel valt en
 • u een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel.
 

Alle informatie over de garantieregelingen

 • Lees de belangrijkste informatie over het depositogarantiestelsel op het Informatieblad depositogarantiestelsel​ . Hierop staan ook de uitzonderingen op het depositogarantiestelsel. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u jaarlijks van de bank en vindt u bij uw rekeningafschriften als deze door de bank worden verstrekt.
 • Bekijk de Veelgestelde Vragen op deze pagina
 • Bekijk de webpagina's van De Nederlandsche Bank over het depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel .

Veelgestelde vragen over het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u bij die bank heeft. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning waar ABN AMRO, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou onder vallen. Voor de berekening van de vergoeding via het depositogarantiestelsel, betekent dit dat u de tegoeden die u bij deze onderdelen van de bank heeft, bij elkaar op moet tellen. Het bedrag tot en met € 100.000,- krijgt u dan vergoed. U krijgt nooit meer vergoed dan het totale tegoed dat u bij een bank heeft. Het maakt dus niet uit hoeveel rekeningen u bij ons heeft. Om het totale tegoed te berekenen telt u de tegoeden van de diverse rekeningen bij elkaar op. Is het totale tegoed van alle rekeningen die u bij ons heeft minder dan € 100.000,-, bijvoorbeeld € 70.000,-? Dan kunt u dit kleinere bedrag à € 70.000,- vergoed krijgen. Is uw totale tegoed meer dan €100.000,-? Dan kunt u het bedrag van € 100.000,- vergoed krijgen.

Voorbeeld 1:

U heeft diverse rekeningen bij ABN AMRO met een totaal tegoed van € 90.000,- en een rekening bij MoneYou met een tegoed van € 7.000,-. Via het depositogarantiestelsel komt u in aanmerking voor een maximale vergoeding van € 97.000,-.

Voorbeeld 2:

U heeft diverse rekeningen bij ABN AMRO met een totaal tegoed van € 95.000,- en een rekening bij MoneYou met een tegoed van € 22.000,-. Via het depositogarantiestelsel komt u in aanmerking voor een maximale vergoeding van € 100.000,-.

Uitzondering: tijdelijk hogere garantie bij verkoop van de woning

Voor zover een tegoed direct verband houdt met de aan- of verkoop van een particuliere eigen woning geldt een garantie tot maximaal € 500.000,-. Dit is een aanvullende garantie die geldt gedurende drie maanden na storting van de gelden.

De volgende personen en rechtspersonen komen in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel:

 • Particulieren: natuurlijke personen waaronder minderjarigen
 • Eenmanszaken. Tegoeden van de eenmanszaak en dezelfde persoon in privé worden gezien als één persoon, waardoor de tegoeden bij elkaar opgeteld worden voor het berekenen van de maximale dekking.

Voorbeeld:

Pieter Janssen heeft twee rekeningen, één voor zijn eenmanszaak (Pieter Janssen handelend onder de naam Slagerij Pieter Janssen) met een tegoed van € 80.000,- en één rekening samen met zijn vrouw (Pieter Janssen en Sandra Janssen) met een tegoed van € 15.000,-. Pieter Janssen kan voor een maximum van € 87.500,- een beroep doen op het depositogarantiestelsel.

 • Rechtspersonen ongeacht de omvang, dat wil zeggen dat zowel kleine ondernemingen als grootzakelijke ondernemingen zelfstandig aanspraak kunnen maken op de garantieregeling. Ook Stichtingen en Verenigingen hebben een zelfstandige aanspraak op het depositogarantiestelsel.

De volgende rekeninghouders komen niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel:

 • Financiële instellingen zoals: banken, beleggingsondernemingen, (her)verzekeringsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen of ICBE's en pensioenfondsen.
 • Overheden.

Op de website van de Nederlandsche Bank vindt u het volledige overzicht van wie in aanmerking komt voor vergoeding via het depositogarantiestelsel .

'Onverdeelde rekeningen': als er meerdere rekeninghouders zijn (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke rekening) komt iedere rekeninghouder in aanmerking voor de bescherming van het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel bij een onverdeelde rekening geldt naar evenredigheid, dus als er twee rekeninghouders zijn, wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de rekening. Als het saldo van de onverdeelde rekening € 200.000,- bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in principe aanspraak maken op ieder € 100.000,-. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle tegoeden op die rekeningen gezamenlijk.

Voorbeeld 1:

U heeft twee rekeningen bij ABN AMRO met tegoeden van € 50.000,- en € 70.000,-. Samen is dit een tegoed van € 120.000. U krijgt de maximale vergoeding onder het depositogarantiestelsel van € 100.000,-.

Voorbeeld 2:

U heeft een onverdeelde rekening bij ABN AMRO samen met uw man met een tegoed van € 150.000,-. U heeft nog een eigen rekening bij ABN AMRO met een tegoed van € 60.000,-. Uw man heeft geen andere rekeningen bij ABN AMRO. Uw man krijgt de helft van € 150.000,-, dus € 75.000,-, onder het depositogarantiestelsel vergoed. U heeft een tegoed van in totaal € 135.000,- (€ 75.000,- + € 60.000,-). Daarvan krijgt u via het depositogarantiestelsel de maximale vergoeding van € 100.000,-.

'Derdenrekeningen', oftewel een rekening die een rekeninghouder aanhoudt voor u en eventuele anderen: het saldo hiervan kan (gedeeltelijk) onder omstandigheden voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel in aanmerking komen. Een voorbeeld van een derdenrekening is de kwaliteitsrekening van een notaris bij de aan- of verkoop van onroerend goed. Het deel dat in aanmerking komt van de garantie wordt dan in de berekening van uw aanspraak (tot € 100.000,- voor het totaal aan tegoeden per rekeninghouder per bank) betrokken.

Onderstaande producten vallen onder het depositogarantiestelsel: betaal- en spaarrekeningen en termijndeposito's.

De volgende producten komen voor ABN AMRO Bank NV Belgisch bijkantoor in aanmerking voor DGS:

 • zichtrekening
 • spaarrekening
 • termijnrekening
 • huurwaarborgrekening

Het Nederlandse depositogarantiestelsel geldt voor ABN AMRO en haar dochterondernemingen die onder diverse merken producten aanbieden:

 • ABN AMRO Bank N.V.: hieronder vallen ABN AMRO en ABN AMRO MeesPierson, inclusief de vestigingen (bijkantoren) in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk.

ABN AMRO heeft een Informatieblad depositogarantiestelsel​  met belangrijke informatie over de vergunning. Binnenkort vindt u op uw rekeningafschriften van ABN AMRO, als u deze ontvangt, een vermelding of verwijzing naar dit Informatieblad depositogarantiestelsel. Hierop ziet u in een oogopslag of de rekening onder het depositogarantiestelsel valt en zo ja, onder welke bankvergunninghouder . Dit kan voor u relevant zijn om te bepalen wat het bedrag van de vergoeding is waarvoor u in aanmerking kunt komen. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u minimaal een keer per jaar van de bank.

U kunt producten of diensten bij ABN AMRO Bank N.V. afnemen in combinatie met een product van een of meer dochterondernemingen (een andere onderneming binnen de ABN AMRO groep). Als de dochteronderneming over een eigen bankvergunning beschikt, kunt u een beroep doen op meerdere garantieregelingen: die van ABN AMRO Bank N.V. en van de dochteronderneming(en).

Voor een aantal van onze dochterondernemingen gelden de regels van het eigen, nationale depositogarantiestelsel. Dit geldt voor:

 • Bethmann Bank AG in Duitsland;
 • Banque Neuflize OBC in Frankrijk;

Raadpleeg hiervoor de informatie die door deze dochters wordt verstrekt.

U kunt zich bij De Nederlandsche Bank melden om aanspraak te maken op een vergoeding via het depositogarantiestelsel. Zij voert de garantieregeling uit. De vergoeding zal binnen 10 werkdagen worden uitgekeerd. Op de website van De Nederlandsche Bank vindt u meer informatie over uitbetaling van de vergoeding.

ABN AMRO heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Belgische en Nederlandse wetgeving kunt u daarom niet alleen aanspraak maken op het depositogarantiestelsel, maar ook op het beleggerscompensatiestelsel. Ook deze garantieregeling zorgt ervoor dat uw tegoeden en vorderingen die verband houden met het verlenen van bepaalde beleggingsdiensten, bij ons tot een maximum bedrag worden vergoed als wij niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Het beleggerscompensatiestelsel beschermt natuurlijke personen en 'kleine' ondernemingen die geld of beleggingsproducten hebben ondergebracht bij een financiële instelling, zoals ABN AMRO Bank N.V.. De vergoeding is maximaal € 20.000,- per persoon per financiële instelling en treedt in werking als een failliete financiële instelling zich niet aan de regels van de vermogensscheiding heeft gehouden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert bij een faillissement van een financiële instelling of aan de regels voor vermogensscheiding is voldaan. De vermogensscheiding zorgt ervoor dat tegoeden en/of beleggingsproducten in de beleggingsrekening niet in het faillissement van de bank vallen. De Nederlandsche Bank voert de regeling uit. Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel vindt u op de websites van de AFM en De Nederlandsche Bank .