Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Disclaimer

 

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de websites www.abnamro.be en www.abnamroprivatebanking.be van ABN AMRO Bank N.V., die haar hoofdkantoor heeft aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland. ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34334259 en heeft een Belgisch bijkantoor te 2600 Berchem, Post X, Borsbeeksebrug 30, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, RPR Antwerpen, onder nummer (BTW BE) 0819.210.332 (“ABN AMRO”).

ABN AMRO is in Nederland vergund als financiële dienstverlener (beleggingen, kredieten en bemiddeling in verzekeringen) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), gevestigd te 1017 HS Amsterdam, Nederland, Vijzelgracht 50, onder het nummer 12020215. ABN AMRO staat onder het toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), gevestigd te 60314 Frankfurt am Main, Duitsland, Sonnemannstrasse 20, in nauwe samenwerking met De Nederlandse Bank (DNB), gevestigd te 1017 ZN Amsterdam, Nederland, Westeinde 1. Haar Belgisch bijkantoor staat eveneens onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), gevestigd te 1000 Brussel, België, Congresstraat 12-14 en de Nationale Bank van België (NBB), gevestigd te 1000 Brussel, België, de Berlaimontlaan 14.

Gelieve deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door uw bezoek aan deze website verder te zetten te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze website

De verstrekte informatie op deze website vormt geen persoonlijk advies met betrekking tot de aan- of verkoop van financiële, bank-, verzekerings-, beleggings- of andere diensten of producten, noch als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie, zijn voor uw eigen rekening en risico.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is deze website uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die hun gewone verblijfplaats, respectievelijk maatschappelijke zetel, in België hebben, of die al een klantenrelatie met ABN AMRO hebben. De informatie die via de website wordt verstrekt, heeft een zuiver informatieve waarde, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De informatie op deze website is gericht op het publiek in België.

ABN AMRO beheert en onderhoudt deze website vanuit België en garandeert niet dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit een ander land dan België gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

ABN AMRO garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ABN AMRO te linken naar haar webpagina’s vanuit andere sites. Als een link wordt geplaatst zonder toestemming, dan behoudt ABN AMRO zich het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zal zij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om haar rechten te vrijwaren.

Ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ABN AMRO hyperlinks naar websites van derden opneemt, betekent dit niet dat ABN AMRO de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor uw eigen risico. ABN AMRO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van dergelijke websites. ABN AMRO kan de waarheidsgetrouwheid, juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites, noch het veiligheidsniveau van die websites, garanderen.

Intellectuele eigendomsrechten

ABN AMRO of de rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, domeinnamen, merken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ABN AMRO of de rechthebbende. U mag de informatie op deze website echter wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

OPGELET : Het is niet toegestaan om zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ABN AMRO links naar sites van ABN AMRO op te nemen.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar ABN AMRO stuurt, kunnen onveilig zijn. ABN AMRO raadt u bijgevolg af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ABN AMRO te zenden. Indien u er toch voor kiest berichten per e-mail aan ABN AMRO te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als ABN AMRO op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige gebreken aan apparatuur en andere software in verband met de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ABN AMRO of aan u gezonden wordt, (iv) de werking of het niet beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid wordt ook gemaakt ten behoeve van bestuurders en medewerkers van ABN AMRO.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit of verband houden met de website en/of deze Disclaimer, zullen uitsluiten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Indien anderstalige versies van de website en/of de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

ABN AMRO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is aan te raden om regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, gewijzigd is.

© Copyright 2013 ABN AMRO Bank N.V.