Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

US Estate Tax voor niet-Amerikaanse burgers/rijksinwoners

 

Graag informeren wij u over de Amerikaanse wetgeving inzake successierechten (hierna: de “US Estate Tax”), een belasting die u en/of uw nalatenschap zou kunnen treffen.

De US Estate Tax wordt geheven op de nalatenschap van Amerikaanse burgers en Amerikaanse rijksinwoners (hierna: “US Persons”). In sommige gevallen is echter ook US Estate Tax verschuldigd op de nalatenschap van een niet-Amerikaans burger/rijksinwoner (hierna: “Non-US Persons”), bijvoorbeeld van Belgische rijksinwoners (*1,2).

Wanneer zijn uw beleggingen onderworpen aan de US Estate Tax?

Het belastbaar gedeelte van de nalatenschap van een Non-US Person bestaat enkel uit de zgn. “US Situs Property”. Hiermee worden de goederen in de nalatenschap bedoeld die in de USA gelegen zijn of die geacht worden daar gelegen te zijn.

Grosso modo worden o.m. volgende zaken geacht US Situs Property te zijn:

  • In Amerika gelegen onroerende goederen.
  • Aandelen uitgegeven door een Amerikaanse vennootschap.
  • Bepaalde obligaties uitgegeven door een Amerikaanse overheid of vennootschap.
  • Beleggingsfondsen opgericht naar Amerikaans recht.

De materiële ligging en/of het land van notering van deze aandelen, obligaties of beleggingsfondsen is irrelevant.

De tarieven van de Amerikaanse successierechten zijn progressief (26% t.e.m. 40%).

Wanneer zijn uw beleggingen NIET onderworpen aan de US Estate Tax?

  1. Indien in voornoemde beleggingen  belegd wordt via een niet-Amerikaanse vennootschap, bv. een BEVEK/SICAV of een Belgische holding.
  2. Indien de waarde van uw US Situs Property op het moment van overlijden niet hoger is dan USD 60.000. Een Non-US Person zal m.a.w. pas aangifteplichtig én effectief US Estate Tax verschuldigd zijn, van zodra de waarde van zijn US Situs Property op het moment van overlijden hoger is dan USD 60.000.

Net zoals dit voor alle andere fiscale verplichtingen geldt, gaan wij ervan uit dat, indien uw nalatenschap binnen het toepassingsgebied van deze wetgeving valt, uw erfgenamen zich naar deze regelgeving zullen schikken (zie voor meer info: www.irs.gov – Form 706-NA).

Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon binnen de bank.

1. Let wel, ten aanzien van zgn. Nederbelgen geldt mogelijk een afwijkende regeling. In tegenstelling tot België heeft Nederland een verdrag met de USA afgesloten teneinde dubbele belasting op het vlak van successierechten te vermijden. Enkel de Nederbelgen die binnen de 10 jaar na emigratie komen te overlijden én op dat moment nog steeds de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen hierop terugvallen en op die manier verdragsbescherming tegen dubbele taxatie genieten. Alle andere Nederbelgen worden gelijkgeschakeld met Belgische rijksinwoners.

2. Inwoners van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken en Canada genieten verdragsbescherming en zijn vrijgesteld. Inwoners van Italië, Zwitserland, Griekenland, Finland, Japan en Australië hebben op grond van een verdrag met de USA een hogere vrijstelling dan USD 60.000.