Accent Fund Global

Compartiment van de bevek Accent Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management. Société Générale Private Wealth Management heeft het beheer van de beleggingsportefeuille gedelegeerd aan ABN AMRO Bank N.V., Belgisch bijkantoor.

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus, het KIID-document en de periodieke verslagen.

 
 
Compartiment Accent Fund Global
Categorie Gemengd
Rechtsvorm Compartiment van Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht
ISIN code BE0131608763 BE6266260601
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse C
Valuta EUR
Minimum belegging 10 aandelen
Vervaldag Geen
KIID PDF PDF
NIW 30/06/2021 € 352,87 € 326,63

Beleggingsbeleid

Accent Fund Global belegt zowel in aandelen als obligaties en liquiditeiten. Het compartiment streeft naar een evenwichtige spreiding, waarbij een matig risicoprofiel wordt behouden. Het aandelengedeelte zal tussen 30% en 60% van het compartiment bedragen.

Om een evenwichtige spreiding na te streven kan hierbij in alle regio’s en sectoren aandelen gekocht worden. Ook in de obligatiecomponent kan belegd worden in leningen van iedere kwaliteit en uitgegeven door alle types van emittenten. In beperkte mate kan er ook belegd worden in gestructureerde instrumenten, al of niet met kapitaalgarantie.

Het gebruik van financiële derivaten is toegelaten om bepaalde marktrisico’s af te dekken maar ook om snel het belang van aandelen of obligaties te verhogen of te verlagen indien nodig. Het gebruik van opties, termijntransacties op deviezen en termijncontracten kunnen hiervoor aangewend worden.

Aanbevolen beleggingsperiode: 3 jaar

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen "De Tijd" en "L’Echo".

Risico's

Risico 4

Dit cijfer (4) is bepaald op basis van het verleden. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Accent Fund Global valt onder zijn huidige categorie omwille van zijn gemengde portefeuille, die een mix is van voornamelijk obligaties, aandelen en liquiditeiten. De evolutie van de portefeuillewaarde is dus in bepaalde mate onderhevig aan de schommelingen op de verschillende financiële markten.

Het gebruik van derivaten is toegelaten om bepaalde marktrisico’s af te dekken of om snel de globale allocatie te wijzigen binnen de toegestane grenzen. In deze context heeft de aanwezigheid van derivaten geen impact op het risicoprofiel van de portefeuille.

Kredietrisico: Dit is de mogelijkheid dat het fonds geld kan verliezen indien een emittent waarin het fonds heeft belegd in gebreke blijft en zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen.

Wisselkoers- of valutarisico: De volatiliteit van vreemde munten kan een invloed hebben op de inventariswaarde van het fonds.

Kosten

Type deelbewijs Kapitalisatie     Distributie
Instapkosten max. 2%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 1,34% 1,35%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3 Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Met eventuele klachten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij de klachtendienst van ABN AMRO Private Banking, Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerpen-Berchem; of u kunt een email sturen naar customercare@be.abnamro.com. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2019 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapkosten betaald door het compartiment voor het kopen en verkopen van stukken van een andere ICB. Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het prospectus.

2 Het compartiment is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.