Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Parijs akkoord

Uw beleggingen en het Akkoord van Parijs

Het Akkoord van Parijs is een internationaal verdrag dat in 2015 is gesloten tussen 195 lidstaten van de Verenigde Naties om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als u duurzaam belegt met Vermogensbeheer van ABN AMRO, ziet u in de rapportering die u ontvangt hoe uw beleggingen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

 
 

Het doel van het Akkoord van Parijs

Het doel van het Akkoord van Parijs is om onder andere:

  • op lange termijn de stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot maximaal 2°C in 2050, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5°C;
  • zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment;
  • eens per vijf jaar de doelstellingen af te meten aan de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering van dat moment en waar nodig bij te stellen.

Het Sustainable Development Scenario (SDS)

Het International Energy Agency heeft het SDS ( Sustainable Development Scenario ) ontwikkeld als scenario om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs te behalen. Volgens dit scenario zouden alle ontwikkelde economieën in 2050 CO2-neutraal moeten zijn, China rond 2060 en alle overige economieën in 2070.

Het Akkoord van Parijs in uw rapportering

Onze dataprovider ISS Oekom stelt de verwachte uitstoot van bedrijven vast. Om te beoordelen of uw beleggingsportefeuille in lijn is met het Akkoord van Parijs gebruikt ISS Oekom een methodiek die gebaseerd is op het SDS. Per bedrijf wordt berekend wat de verwachte emissie zal zijn in de toekomst. Hierbij wordt met name gekeken naar de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf en de sectoren waarin het actief is.

In uw rapportering ziet u de volgende infographic terugkomen.

Parijs akkoord
Op as 1 ziet u jaartallen. Bovenaan ziet u dit jaar. Hoe lager u kijkt, hoe verder we in de toekomst komen.
 
Op as 2 ziet u de hoeveelheid tCO2e (zie onze uitleg over CO2-uitstoot).
 
De groene balk is de verwachte uitstoot van de bedrijven in uw portefeuille in de komende jaren, vastgesteld door ISS Oekom.
 
In het gele 'schuifje' ziet u per jaar het uitstootbudget van uw portefeuille. Dit budget wordt per sector bepaald op basis van de hoeveelheid die uitgestoten mag worden om aan de voorwaarden van het SDS te voldoen. Ook dit is berekend door ISS Oekom. Het Akkoord van Parijs wordt steeds strenger om de doelstellingen te halen, daarom ziet u het schuifje naar links gaan in de toekomst.
 
Aan de hand van deze twee elementen kunnen we kijken of uw portefeuille in lijn is met het SDS van het Akkoord van Parijs. Uitgangspunt is dat de portefeuillesamenstelling hetzelfde blijft en de bedrijven de gemelde duurzaamheidsstrategieën uitvoeren.
ABN AMRO

ESG- en duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.