Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Speciale obligaties - Beleggers Academy

 

Wat is een vastrentende waarde?

Met vastrentende waarden worden voornamelijk obligaties bedoeld die een vaste rente geven. We noemen dit hier ‘speciale obligaties’. Dit zijn obligaties met speciale kenmerken en voorwaarden. Deze obligaties hebben hierdoor andere risico’s dan gewone obligaties.

Het gaat hier om 6 soorten speciale obligaties: 
 • High Yield obligaties
 • Inflatie gebonden obligaties
 • Achtergestelde obligaties
 • Converteerbare obligaties
 • Perpetuele of eeuwigdurende obligaties
 • Asset Backed Securities
 1. High Yield obligaties

  High Yield obligaties zijn obligaties met een relatief lage rating van BB tot D. Deze obligaties kennen vanwege hun lage kredietwaardering en daarmee gepaard gaande hogere risico, een relatief hoog rendement. Dit hogere risico uit zich in een grotere kans dat de betaling van de rente en terugbetaling van de hoofdsom niet kan plaatsvinden.

 2. Inflatie gebonden obligaties

  Inflatiegebonden obligaties of zogenaamde indexleningen hebben een lager risico omdat ze bescherming tegen de inflatie bieden. Dit omdat de rente, rendement en aflossing hieraan gekoppeld zijn. Hoe hoger de inflatie, hoe hoger de rente. De uitkeringen (coupons) worden ook geïndexeerd volgens een bepaalde consumentenprijsindex. De coupon is doorgaans lager dan een gewone obligatie, gezien het lagere risico van de belegging. Deze obligaties  kunnen nadelig zijn in periodes van zwakke inflatie of deflatie, en hebben doorgaans een langere looptijd.

 3. Achtergestelde obligaties

  Een achtergestelde obligatie kent meer risico’s dan een gewone obligatie. Daarom krijgt u meestal meer rente op een achtergestelde obligatie dan op een gewone obligatie. Gaat het bedrijf (of het land) dat de obligatie heeft uitgegeven failliet? Dan komt u achteraan in de rij van schuldeisers te staan (maar voor de aandeelhouders) en zal u pas vergoed worden indien alle andere schuldeisers vergoed zijn. Vaak zijn eeuwigdurende obligaties achtergesteld.
 4. Converteerbare obligaties

  Net als bij een gewone obligatie kan een bedrijf een converteerbare obligatie uitgeven om geld op te halen voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen. En het heeft net als een traditionele obligatie een vaste coupon en een vaste looptijd. Maar met een converteerbare obligatie heeft u als obligatiehouder het recht (niet de plicht) om de obligatie om te wisselen (converteren) in een vooraf bepaald aantal aandelen van dat bedrijf tegen een vooraf bepaalde prijs (de conversieprijs), binnen een vooraf bepaalde periode (de uitoefenperiode). Dit recht is vergelijkbaar met het recht van een call-optie. Door dit recht is de couponrente van een converteerbare obligatie meestal lager dan de couponrente van een vergelijkbare gewone obligatie.

  Obligatiewaarde en conversiewaarde

  Een converteerbare obligatie heeft dan ook twee kenmerken, dat van een obligatie en dat van een aandeel. Aangezien op de beurs de koers van de converteerbare obligatie en van het desbetreffende aandeel aan schommelingen onderhevig is, moet de conversiekoers regelmatig worden berekend. Een converteerbare obligatie heeft dan ook twee soorten waarden:

  • Conversiewaarde: de prijs van het aandeel is in de conversieperiode hoger dan de conversieprijs. Het is dan aantrekkelijk voor u om uw recht uit te oefenen en de obligatie om te wisselen in aandelen. 
  • Obligatiewaarde: de prijs van het aandeel is in de conversieperiode lager dan de conversieprijs. Omwisselen is dan niet aantrekkelijk en de converteerbare obligatie gedraagt zich als een gewone obligatie: onder normale omstandigheden keert de uitgevende instelling dan elk jaar op de coupondatum de rente aan u uit en betaalt zij op de einddatum het hele bedrag van de obligatie aan u terug.
  Bij converteerbare obligaties kan het liquiditeitsrisico groter zijn dan bij een traditionele obligatie, aangezien de secundaire markt hierin doorgaans beperkt is. Bovendien is het koersrisico  aanzienlijk omdat de prijs van de converteerbare obligatie de koers van het aandeel vrij  nauwgezet volgt. Het renterisico is echter beperkt aangezien de rentevoet doorgaans veel lager ligt dan die van een gewone obligatie.
 5. Perpetuele obligaties

  Een perpetuele obligatie noemen we ook wel een eeuwigdurende obligatie. Het is een obligatie zonder einddatum. Hierdoor weet u niet wanneer u uw geld terugkrijgt. De uitgevende instelling heeft meestal wel de mogelijkheid om de perpetuele obligatie vervroegd terug te betalen op vooraf bepaalde momenten, en tegen een prijs die op voorhand werd vastgelegd. Maar of zij dat ook werkelijk doet, hangt af van de voorwaarden die zij bij de uitgifte van de perpetuele obligatie heeft afgesproken en van de ontwikkeling op de beurs. Ook kan de uitgevende instelling besluiten om in een bepaald jaar de rente over te slaan; dit noemen we passeren. Perpetuele obligaties bieden u een hogere couponrente dan vergelijkbare gewone obligaties, maar dat is dan wel in ruil voor de onzekerheid of u alle rente uitgekeerd krijgt en wanneer u uw geld terugkrijgt. Ook reageert de prijs van een perpetuele obligatie sterker op een renteverandering dan een gewone obligatie. De volatiliteit van de koers en dus het risico op minderwaarden is hoger dan bij een traditionele obligatie. De calls die meestal ingebouwd worden, kunnen ook als risico voor de belegger beschouwd worden aangezien de emittent deze doorgaans uitoefent als hij de mogelijkheid ziet om zich tegen een gunstigere prijs te financieren.
 6. Asset Backed Securities

  Asset Backed Securities zijn obligaties waarbij de couponrente en de terugbetaling van de obligatie gebaseerd zijn op een onderpand van pakketten van verschillende soorten leningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om pakketten van hypotheken en autofinancieringen. We noemen Asset Backed Securities ook wel herverpakte leningen. De uitgevende instellingen kunnen de onderliggende pakketten in verschillende tranches (delen) uitgeven. Elke tranche heeft een eigen kredietrisico.

  Beleggen in Asset Backed Securities is risicovol. Dat komt doordat het vaak onduidelijk is waaruit het onderpand precies bestaat. Ook is het moeilijk in te schatten hoe hoog het risico is dat grote groepen mensen hun hypotheek of lening niet kunnen terugbetalen. Dit maakt het kredietrisico van Asset Backed Securities veel onduidelijker dan het kredietrisico van een gewone obligatie, waarbij het kredietrisico alleen bestaat uit het risico dat de uitgevende instelling de obligatie niet kan terugbetalen.

  Asset Backed Securities waren een van de grootste veroorzakers van de Amerikaanse kredietcrisis in 2007, het onderpand bestond vooral uit pakketten hypotheken met een variabele rente. Toen de hypotheekrente snel steeg, konden veel Amerikaanse burgers die hogere rente op hun hypotheek of zelfs de hele hypotheek niet meer terugbetalen. Het gevolg was dat de Asset Backed Securities heel snel al hun waarde verloren of nog maar heel weinig waarde overhielden.

 

Kosten en belastingen op obligaties:

 • Taks op beursverrichtingen (TOB):
  Belasting die van toepassing is op de aan- en verkoop van obligaties op de secundaire markt.

 • Roerende voorheffing op interesten:
  In België geldt een roerende voorheffing op ontvangen intresten. Bij intresten van obligaties van buitenlandse bedrijven wordt eerst belasting geïnd in het land van herkomst en vervolgens in België. Een gedeelte daarvan kan teruggeëist worden bij landen waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten, welke de terugbetaling hiervan voorziet.

 • Makelaarsloon:
  De kost om uw orders uit te voeren op de secundaire markt.

 • Bewaarloon:
  De kost van bewaring van een instrument op een effectenrekening.

 • Verkoop- en plaatsingscommissie:
  Bij de aankoop van een obligatie op de primaire markt betaalt u een plaatsingsprovisie. Samen met de nominale waarde vormt dit de uitgifteprijs.

 • Belasting op de meerwaarde:
  Als u obligaties voor de vervaldag verkoopt met een meerwaarde, moet u daar geen belasting op betalen. Let op: op het verschil tussen de aankoopprijs en de terugbetaling van een nulcouponobligatie moet u wel roerende voorheffing betalen.
Voor een recent overzicht van onze standaard kosten en belastingen kunt u onze tarievenlijst raadplegen op onze website: https://www.abnamroprivatebanking.be/nl/footer/juridische_informatie.html .

Beleggen bij ABN AMRO Private Banking België

ABN AMRO

Discretionair Vermogensbeheer

Uw vermogensbeheerder begeleidt u bij elke keuze die u maakt. 

 • Een team van ervaren experten belegt voor u 
 • Keuze uit meerdere mandaten, passend bij uw wensen en doelen
Meer informatie
ABN AMRO

Beleggingsadvies

Samen met uw beleggingsadviseur bouwt u uw beleggingsportefeuille op.

 • Uw beleggingsadviseur treedt op als partner, u neemt zelf beslissingen 
 • Keuze uit meerdere concepten, passend bij uw wensen en doelen
Meer informatie
ABN AMRO

Zelfstandig beleggen

U wilt graag zelfstandig bepalen waarin u belegt.

 • U maakt zelf uw beleggingskeuzes 
 • Keuze uit aandelen, beleggingsfondsen, ETF's en complexe producten
Meer informatie