Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ESG score

De ESG risicoscore van uw beleggingen

Financiële instellingen die inzien dat duurzame investeringen belangrijk zijn, kunnen de ESG risicoscore hanteren om aan te geven hoe duurzaam een bedrijf werkt, en dus hoe duurzaam investeringen in dat bedrijf zijn. De afkorting ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur).
 
 
 
ESG-ilustratie

Environmental (milieu)

Hoe zet een bedrijf zich in om bijvoorbeeld CO2-uitstoot, watergebruik en afval te verminderen? Doet het bedrijf aan recyclen? Rapporteert het bedrijf over de eigen impact op het milieu?

Social (maatschappij)

Zorgt een bedrijf voor veilige werkomstandigheden en een goede beloning voor de werknemers? Is er beleid tegen bijvoorbeeld discriminatie? Hoe gaat het bedrijf om met haar toeleveranciers? Wat doet het bedrijf om kinderarbeid uit haar productieproces te weren?

Governance (bestuur)

Is het bedrijf gevoelig voor corruptie? Hoe is de raad van commissarissen samengesteld? Doet het bedrijf aan lobbyen bij de overheid? Hoe transparant is het bedrijf over het beleid en haar activiteiten?
 

In uw kwartaalrapportering ziet u een infographic zoals hierboven terugkomen, waarschijnlijk met andere cijfers. 

 1. Bij de 1 ziet u een samengestelde balk.
  • Het blauwe deel toont de totale risicoblootstelling. Dat is het risico op ESG gebied dat de ondernemingen in uw portefeuille in hun totaal lopen.  
  • Het groengrijze deel toont het beheerste risico. Dat is het deel van het risico dat de ondernemingen in uw portefeuille onder controle hebben. 
  • In het groen ziet u het deel dat niet onder controle is. Dat is het ESG risicoscore dat de ondernemingen in uw portefeuille lopen, en 'uw' ESG risicoscore is in dit geval dus  52 - 34 = 18.
 2. Bij de 2 ziet u die 18 terugkomen, in het groen, met daarnaast een cijfer in het grijs, dat de benchmark weergeeft. In dit geval blijft uw ESG risicoscore onder de benchmark, en dat is gunstig.
 3. Bij de 3 ziet u een balk met een classificering van uw ESG-risico. 18 valt in het blok 'laag'. U ziet ook dat het gewicht van die classificering snel toeneemt: vanaf 40 valt een ESG-score al onder 'zeer hoog'.

Het ESG onderzoek

Op basis van de drie ESG-thema's voert onze partner Sustainalytics onderzoek uit en beoordeelt de ESG bedrijfsprestaties van deze bedrijven. Sustainalytics is een wereldwijde leider op het gebied van ESG onderzoek. Bij dit onderzoek maakt Sustainalytics gebruik van een methode die bestaat uit 3 bouwstenen.

Bouwsteen 1: Corporate Governance

De eerste bouwsteen vormt het fundament van het onderzoek: de Corporate Governance. Dit onderzoek is bij ieder bedrijf hetzelfde, alle bedrijven worden op dezelfde Corporate Governance factoren onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld aandeelhoudersrechten en beloning van het management.

Bouwsteen 2: Material ESG issues

De volgende bouwsteen bestaat uit onderzoek naar de zogenoemde Material ESG issues. Deze zijn toegespitst op de bedrijfsprocessen, de sector en de vestigingsplaats. Aan de hand hiervan worden er factoren onderzocht die een grote impact kunnen hebben. Enkele factoren zijn:

 • toegang tot basisdiensten
 • omkoping en corruptie
 • bedrijfsethiek
 • gemeenschapsbetrekkingen
 • dataprivacy en veiligheid 
 • emissies en afval
 • mensenrechten
 • gezondheid en veiligheid.

Bij bijvoorbeeld een oliemaatschappij zullen een aantal van deze factoren bestaan uit “emissies en afval”, “omkoping en corruptie” en “gezondheid en veiligheid”, terwijl er bij een software bedrijf bijvoorbeeld meer naar “data privacy en veiligheid” gekeken zal worden.

Bouwsteen 3: Idiosyncratic ESG issues

De laatste bouwsteen bestaat uit een onderzoek naar de Idiosyncratic ESG issues. Dit zijn ESG issues die bij een bedrijf opspelen die niet verwacht zijn, de "zwarte zwanen". Binnen de eerder genoemde factoren kunnen natuurlijk controverses voorkomen. Als er bij een oliemaatschappij een olielek is, zal dit bedrijf bij "emissies en afval" een hogere score krijgen. Dit risico is een bekend probleem, maar wat als er bij een oliemaatschappij ineens een "dataprivacy en veiligheid" issue is met klantdata? Dan is dat een afwijkende gebeurtenis die niet direct verwacht wordt in die bedrijfstak. Dat wordt een Idiosyncratic ESG Issue genoemd.

Het bedrijf krijgt ook voor dat issue een hogere score. Sustainalytics kijkt vervolgens of dit ook voor andere bedrijven binnen dezelfde industrie een onverwacht risico kan zijn. Uit deze methode komt vervolgens een ESG Risico Blootstelling. Sustainalytics bekijkt dan hoe goed deze risico’s worden beheerst. Dat wat niet kan of niet goed wordt beheerst is het ESG risico. Hoe lager de score, hoe beter.

ABN AMRO

ESG-of duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.