Moorea Fund Flexible Allocation Fund

Compartiment van de bevek Moorea Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management. Société Générale Private Wealth Management heeft het beheer gedelegeerd aan ABN AMRO Bank N.V., Belgisch bijkantoor.

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus, het KIID-document en de periodieke verslagen.

Informatie betreffende de herstructurering van Moorea Fund Flexible Allocation 

Moorea Flexible Allocation Fund (overdragend fonds)

ABN AMRO Fund (overnemend fonds)

 
Compartiment Moorea Fund Flexible Allocation Fund
Categorie Gemengd
Rechtsvorm Compartiment van Moorea Fund, bevek naar Luxemburgs recht
ISIN code LU1278756777 LU1278756850
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse RE RE-D
Valuta EUR
Minimum belegging 1 deelbewijs
Vervaldag Geen
KIID PDF PDF

Beleggingsbeleid

Moorea Flexible Allocation Fund hanteert een fonds-van-fondsenstrategie die ernaar streeft om een portefeuille van fondsen op te bouwen via een flexibel beheerbeleid (“gemengde fondsen”). De beleggingsdoelstelling is om kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te genereren. Moorea Flexible Allocation Fund legt de klemtoon op een gepaste risicodiversificatie en een uiteenlopend risicoprofiel als een functie voor de onderliggende visies en strategieën van de beheerder.

De globale allocatie zal voortvloeien uit een selectie van het onderliggende fondsenuniversum : activa die aangehouden worden in de portefeuille zullen gespreid worden over verschillende activaklassen, geografische regio’s, deviezen of sectoren, zonder enige specifieke beperking wat betreft het aandeel van een welbepaalde beleggingscategorie. Het compartiment zal meestal gemiddeld 10 onderliggende fondsen aanhouden (maximaal 15 fondsen). Aanvullend kan het compartiment ook beleggen in geldmarktinstrumenten of cash (tot 20% van zijn nettoactiva).

Door gebruik te maken van verschillende beheerders en stijlen, wordt de beleggingsstrategie niet blootgesteld aan het risico dat gekoppeld is aan het gebruik van één enkele beheerder en één enkele stijl en wordt de volatiliteit van de portefeuille verlaagd. Het compartiment kan beleggen in fondsen die zijn uitgedrukt in om het even welke munteenheid. Een niet-basisvalutablootstelling kan afgedekt worden tegenover de basisvaluta om de wisselkoersrisico’s tot een minimum te beperken.

Aanbevolen beleggingsperiode: 5 jaar

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt op www.fundinfo.com en in de Belgische dagbladen "De Tijd" en "L'Echo".

Risico's

Risico 4

Het investeringsproces start met het definiëren van een risico budget met betrekking tot de beweeglijkheid om in lijn te blijven met het risico-profiel van het compartiment.

De synthetische risico-indicator van het compartiment bevindt zich op dit moment op niveau 4, aangezien het compartiment belegt in een reeks emittenten van hoge en van gemiddelde kredietwaardigheid waarvan het merendeel van goede kwaliteit of hoogrendementsbedrijfsobligaties zijn op middellange termijn.

De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er is geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie ongewijzigd zal blijven en het compartiment kan mettertijd naar een andere categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op een risicoloze belegging.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico’s waar de bovenstaande risico-indicatoren niet afdoende rekening mee houden:

Tegenpartijrisico: Dit verwijst naar het risico van een failliet van een tegenpartij met als gevolg geen terugbetaling. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan tegenpartij-risico door het gebruik van OTC afgeleide producten, afgesloten met een een kredietinstelling door wederzijdse toestemming.

Liquiditeitsrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest gunstig zijn voor het compartiment.

Kredietrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals de terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een effect.

Operationeel risico: Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen voor het compartiment.

Marktrisico: De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de algemene prestatie van de financiële markten.

Concentratierisico: Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder druk staat, inclusief een failliet van de uitgever.

Kosten

Instapkosten max. 5%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 1,91%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3 Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Met eventuele klachten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij de klachtendienst van ABN AMRO Private Banking, Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerpen-Berchem; of u kunt een email sturen naar customercare@be.abnamro.com. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2019 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Hierin zit niet de commissie inbegrepen bij overpresteren van de referentie-index, noch de brokerkosten, met uitzondering van de instapkosten/uitstapkosten per beleggingsfonds bij verkoop of aankoop van deelbewijzen van een ander beleggingsfonds.

2 Het compartiment is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving en reglementering. Afhankelijk van het land waarin u gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. Wij raden u aan uw fiscaal expert te raadplegen voor meer informatie.

3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.