Accent Fund Family Owned Business

Compartiment van de bevek Accent Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management. Société Générale Private Wealth Management heeft het beheer van de beleggingsportefeuille gedelegeerd aan ABN AMRO Bank N.V., Belgisch bijkantoor.

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus, het KIID-document en de periodieke verslagen.

 
 

Compartiment Accent Fund Family Owned Businesses
Categorie Aandelen
Rechtsvorm Compartiment van Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht
ISIN code BE0167678623
Type deelbewijs Kapitalisatie
Klasse C
Valuta EUR
Minimum belegging 1 aandeel
Vervaldag Geen
KIID PDF
NIW 30/06/2021 € 382,98

Beleggingsbeleid

Het compartiment Accent Fund Family Owned Businesses heeft als doelstelling om kapitaalgroei te creëren door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van Europese familiebedrijven. Het compartiment zal steeds voor minstens 85% van zijn vermogen in aandelen geïnvesteerd zijn.

Het beleggingsbeleid streeft ernaar om minstens 75% van het vermogen te beleggen in een selectie van Europese familiebedrijven. Daaronder worden bedrijven verstaan waarvan minstens 25% van de aandelen en/of 25% van de stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een vennootschap of stichting) in handen is van een of meer families. Indien A bijvoorbeeld voor 60% eigenaar is van B, en B voor 50% eigenaar is van C, is het belang van A in C gelijk aan 60% vermenigvuldigd met 50%, wat overeenkomt met 30%.

Het compartiment kan zonder beperkingen beleggen in alle landen en sectoren. Het compartiment kan maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in icbe’s.

Aanbevolen beleggingsperiode: 5 jaar

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen "De Tijd" en "L'Echo".

Risico's

Risico 6

Dit cijfer (6) is bepaald op basis van het verleden. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico’s, die door bovenstaande risico-indicator niet volledig in aanmerking worden genomen.

Kredietrisico: Dit is de mogelijkheid dat het compartiment geld kan verliezen indien een emittent waarin het compartiment heeft belegd in gebreke blijft en zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen.

Wisselkoers- of valutarisico: De volatiliteit van vreemde munten kan een invloed hebben op de inventariswaarde van het compartiment.

Concentratierisico: Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op een bepaalde markt.

Kosten

Instapkosten max. 2%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 1,50%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie
Beurstaks 1,32% (max. € 4000)
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3

Met eventuele klachten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij de klachtendienst van ABN AMRO Private Banking, Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerpen-Berchem; of u kunt een email sturen naar customercare@be.abnamro.com. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2019 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapkosten betaald door het compartiment voor het kopen en verkopen van stukken van een andere ICB. Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het prospectus.

2 Het compartiment is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.