Accent Fund Europe Equity DBI-RDT

Compartiment van de bevek Accent Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management. Société Générale Private Wealth Management heeft het beheer van de beleggingsportefeuille gedelegeerd aan ABN AMRO Bank N.V., Belgisch bijkantoor.

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus, het KIID-document en de periodieke verslagen.

 
 
 
Compartiment Accent Fund Europe Equity DBI-RDT
Categorie Aandelen
Rechtsvorm Compartiment van Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht
ISIN code BE6305110130 BE6305111146 BE6305112151
Type deelbewijs Distributie
Klasse C E R
Valuta EUR
Minimum belegging 1 aandeel Min. 1,5 miljoen EUR Min. 10 miljoen EUR
Vervaldag Geen
KIID PDF PDF PDF
NIW 26/05/2021 € 114,24 € 114,83 € 0

Beleggingsbeleid

Het compartiment Accent Fund Europe Equity DBI-RDT streeft ernaar rendement te genereren door minstens 95% van zijn vermogen te beleggen in aandelen van Europese ondernemingen. De doelstelling van het compartiment is om maximale dividenden en meerwaarden op aandelen te realiseren die in aanmerking komen voor het stelsel van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI).

Het beleggingsbeleid is uitsluitend gericht op Europese aandelen en gebaseerd op fundamentele en technische factoren. Het compartiment streeft naar een gediversifieerde sectorallocatie. Het initiële beleggingsuniversum bestaat uit Europese aandelen en wordt verder verfijnd met behulp van een eerste kwantitatieve filter.

Aanbevolen beleggingsperiode: 5 jaar

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen "De Tijd" en "L'Echo".

Risico's

Risico 6

Dit cijfer (6) is bepaald op basis van het verleden. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De indeling kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds kan ook worden blootgesteld aan volgende risico’s, die door bovenstaande risico-indicator niet volledig in aanmerking worden genomen.

Kredietrisico: Dit is de mogelijkheid dat het fonds geld kan verliezen indien een emittent waarin het fonds heeft belegd in gebreke blijft en zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen.

Wisselkoers- of valutarisico: De volatiliteit van vreemde munten kan een invloed hebben op de inventariswaarde van het fonds.

Concentratierisico: Dit is het risico op aanzienlijke verliezen indien het fonds een omvangrijke positie aanhoudt in een belegging waarvan de waarde daalt of op een andere wijze wordt aangetast, inclusief door wanbetaling van de emittent.

Risico verbonden aan externe factoren: Een wijziging van de belastingregeling kan gevolgen hebben voor het fonds.

Kosten

 

Klasse C E R
Instapkosten max. 2%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 1,40% 0,98% 0,90%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

 

Type deelbewijs Distributie
Beurstaks Geen
Roerende voorheffing dividenden 30%3

1 De lopende kosten zijn gebaseerd op een schatting aangezien het compartiment in 2018 werd gelanceerd. De lopende kosten kunnen variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapkosten betaald door het compartiment voor het kopen en verkopen van stukken van een andere ICB. Voor elk boekjaar zullen de lopende kosten terug te vinden zijn in het jaarlijks rapport.

2 Het compartiment is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

3 Natuurlijke personen betalen op het dividend 30% roerende voorheffing. Een vennootschap, onderhevig aan de Belgische vennootschapsbelasting, ontvangt het nettodividend na afhouding van een roerende voorheffing van 30 procent. Voor elk dividend dat de DBI-bevek uitkeert zal het percentage ‘goede inkomsten’ gecommuniceerd worden (conform art. 203, § 2, lid 2 WIB92). Dit percentage geeft aan welk deel van het brutodividend door de vennootschap fiscaal in mindering kan worden gebracht van de belastbare winst door toepassing van de DBI-aftrek.