MiFID II - De Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten

Wat is MiFID II?

De Markets in Financial Instruments Directive II (‘MiFID II’), is een Europese richtlijn die per 3 januari 2018 van kracht wordt en de MiFID-regels uit 2007 uitbreidt. MiFID zorgt voor een volledig en geharmoniseerd regelgevend kader voor financiële markten en financiële instrumenten binnen de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Onder de MiFID richtlijnen vallen alle ondernemingen die beleggingsdiensten of aan financiële instrumenten gerelateerde diensten leveren zoals banken, beursmakelaars en andere financiële bemiddelaars. 

Met het versterken van de doeltreffendheid en transparantie van de financiële markten schept de MiFID II een nieuwe commerciële dynamiek, waarvan beleggers als eersten kunnen genieten. Op die manier biedt de richtlijn beleggers meer bescherming dankzij: 

 
MiFID II breidt de voorgaande MiFID-richtlijn verder uit in het waarborgen van transparantie en de bescherming van de investeerder. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze regelgeving.

Beleggersprofiel

Omdat wij onze beleggingsdiensten zo nauwkeurig mogelijk aan willen laten sluiten bij de wensen van de klant, zullen wij nog meer ons best doen om de benodigde informatie te verzamelen. Zo kunnen wij onze klanten een nog betere service bieden. Om deze reden is de hoeveelheid benodigde informatie om het beleggersprofiel te bepalen meer uitgebreid. Deze informatie omvat naast o.a. kennis en ervaring met betrekking tot beleggingsproducten ook informatie betreffende de algemene beleggingsdoelstellingen en- horizon en de financiële situatie van de klant. Voor niet-professionele klanten gebeurt dit via de bepaling van het beleggersprofiel.

Specifieke richtlijnen voor Discretionair Portfolio Management

Binnen het service concept Discretionair Portfolio Management (DPM) van ABN AMRO Bank N.V. (hierna ABN AMRO) hebben wij het beheer van de portefeuille van de klant in handen. Alvorens we een order inleggen zullen we nagaan of het order geschikt is voor de beleggende klant en nagaan of de order goed aansluit bij de doelstellingen uit het beleggingsprofiel.

Specifieke richtlijnen voor Advies

Binnen het serviceconcept Advies geeft ABN AMRO de klant gepersonaliseerde aanbevelingen met het oog op een verrichting (aan -en verkoop). Hierbij willen en mogen wij enkel de voor de klant geschikte beleggingsproducten aanbevelen. 
 
Om deze geschiktheid te kunnen beoordelen houdt ABN AMRO rekening met:
 
(i) de beleggingsdoelstellingen en –horizon van de klant;
(ii) de financiële positie van de klant;
(iii) de financiële draagkracht en bereidheid tot het nemen van risico’s van de klant;
(iv) de kennis en ervaring van alle beleggingen van de klant.
 
Bij ieder advies dat wij de klant bezorgen en voorafgaande aan ieder order dat wordt ingegeven, zal de klant vanaf januari 2018 een document ontvangen. Uit dit document blijkt of het order of het advies past bij de gestelde investeringsdoelstellingen en bij het risicoprofiel.  Zo kan de klant te allen tijde zien of het order dat uitgevoerd gaat worden passend en geschikt is. Ook biedt dit document meer inzicht in de van toepassing zijnde kosten en taksen voor het desbetreffende order. 

Specifieke richtlijnen voor Execution Only

Binnen het serviceconcept Execution Only heeft de klant het roer volledig zelf in handen. ABN AMRO staat enkel in voor een professionele en snelle uitvoering van de transacties. Na het uitvoeren van een order ontvangt de klant van ons informatie over de gepastheid van het product bij  het beleggingsprofiel alsook in sommige gevallen productinformatie.

Overige MiFID aspecten (van toepassing op alle service concepten )

Optimale uitvoering van orders
Eén van de basisprincipes van MiFID is “Best Execution” of de optimale uitvoering van orders. Dit betekent dat de financiële tussenpersoon alle redelijke stappen moet nemen om een optimale uitvoering van orders te verzekeren. 
 
De criteria die hierbij van doorslaggevend belang zijn, worden bepaald in het order-uitvoeringsbeleid van ABN AMRO. Als klant heeft u de mogelijkheid om specifieke instructies te geven waardoor ABN AMRO mogelijk zal afwijken van haar order-uitvoeringsbeleid. Indien dit het geval is, zal de klant geïnformeerd worden dat de toepassing van het principe van optimale uitvoering niet gegarandeerd kan worden. Een volledige samenvatting van het actuele order-uitvoeringsbeleid van ABN AMRO vindt u hier
 
Nieuw onder MiFID II is de jaarlijkse publicatie van het “Best Execution” rapport op onze website. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de top 5 markten waar het meest aantal orders werden uitgevoerd.
 
Informatie aan klanten
MiFID benadrukt dat alle communicatie aan klanten transparant, duidelijk en niet-misleidend moet zijn en tijdig verstrekt moet worden. Communicatie omvat alle informatie die de klant nodig heeft om de risico’s, de te verwachten kosten en de inkomsten van elke voorgestelde dienst of product te kunnen beoordelen.
 
De bank zal haar klanten inlichten over de uitvoering van orders en de onderliggende transacties, over de waardering van de financiële instrumenten, en over het kapitaal dat door hen in bewaring is gegeven.
 
Klanten zullen volledig, en op regelmatige basis, geïnformeerd worden over de verleende producten en diensten. De richtlijn voorziet specifieke regels voor deze rapportering, zowel voor de inhoud als de frequentie:
  • klanten moeten een uitvoeringsbevestiging ontvangen; 
  • klanten zullen minstens één keer per jaar een overzicht van hun activa ontvangen inclusief meer transparantie op het gebied van kosten en taksen;
  • In geval dat de beleggingsportefeuille van de klant meer dan 10% in waarde daalt ten opzichte van de vorige rapportage zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden.
 
Informatie aan de toezichthouder
Financiële instellingen hebben vanaf 3 januari 2018 een meer uitgebreide rapportageverplichting naar de toezichthouder. Het doel hiervan is het bevorderen van de markttransparantie. Dit houdt in dat ook ABN AMRO alle effectentransacties aan de toezichthouder zal rapporteren.
 
Algemene voorwaarden
In onze algemene bankvoorwaarden vindt u diverse aspecten van de MiFID richtlijnen terug.

Heeft u vragen?

Gelieve contact op te nemen met uw ABN AMRO contactpersoon. Wij helpen u graag verder.

Febelfin Brochure: MiFID II: Wat verandert er voor mij?